Zadanie to obejmuje przebudowę drogi o długości 8,065 km od skrzyżowania z DP 1519N (koło msc. Dęby) do skrzyżowania z DW 511 w msc. Toprzyny.

 

W ramach niniejszej inwestycji będzie wykonane m.in.:

  • wzmocnienie konstrukcji jezdni,
  • nową nawierzchnię bitumiczną,
  • wymianę przepustów pod koroną drogi,
  • odnowę rowów przydrożnych,
  • oznakowanie pionowe,
  • oznakowanie poziome,
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu publicznego jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński

Koszty poniesione w roku 2019 na realizację zadania wyniosły 489 534,32 zł. brutto.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 7 219 576,64 zł.

Zadanie to jest współfinansowane z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 609 788 zł.

Termin zakończenia robót planowany jest do dnia 30.10.2020r.