W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 31.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Bartoszyckim a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim  została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”.

 

Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 7 897 405,87 zł z czego:

  • 3 948 702,93 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa
  • 3 948 702,94 zł stanowi wkład własny Powiatu Bartoszyckiego

Realizacja zadania przewidziana jest do 31.12.2021 r.

Do końca sierpnia br. zostanie ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Jednostką realizującą przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.

Aktualizacja informacji:

W dniu 14.09.2020 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację inwestycji pn. „Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”.

Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 12.10.2020 r. Podmiotem realizującym inwestycję jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wartość robót budowlanych wynosi 5 877 921,72 zł.

Ogólna wartość inwestycji wynosi 5 944 225,52 zł z czego:

  • 2 972 112,76 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa
  • 2 972 112,76 zł stanowi wkład własny Powiatu Bartoszyckiego

Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest do 29.10.2021 r.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 26.10.2020 r.