W Wramach Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 31.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Bartoszyckim a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim  została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej”.

 

Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 6 702 384,29 zł z czego:

  • 3 351 192,14 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa
  • 3 351 192,15 zł stanowi wkład własny Powiatu Bartoszyckiego

Realizacja zadania przewidziana jest do 31.12.2021 r.

Do końca sierpnia br. zostanie ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Jednostką realizującą przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.

Aktualizacja informacji:

W dniu 14.09.2020 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej”.

Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 12.10.2020 r. Podmiotem realizującym inwestycję jest firma BUDOKOP PIOTR GŁODOWSKI z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wartość robót budowlanych wynosi 4 968 829,64 zł.

Ogólna wartość inwestycji wynosi 5 039 013,44 zł z czego:

  • 2 519 506,72 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa
  • 2 519 506,72 zł stanowi wkład własny Powiatu Bartoszyckiego

Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest do 29.10.2021 r.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 23.10.2020 r.