Zadanie to obejmuje remont obiektu mostowego w ciągu DP 1354N koło msc. Piaseczno.

W ramach niniejszego zadania będzie wykonane m.in.:

  • izolacja mostu,
  • bariery ochronne,
  • uzupełnienie betonu,
  • stożki przy przyczółkach,
  • nowa nawierzchnia bitumiczna.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu publicznego jest firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Spółka z o. o., ul. Nadrzecznej 5, 14-100 Ostróda

Koszty poniesione w roku 2019 na realizację zadania wyniosły 0,00 zł. brutto.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 457 184,97 zł.

Zadanie to jest współfinansowane z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 228 592 zł.

Termin zakończenia robót planowany jest do dnia 31.08.2020r.