Korzystanie przez przewoźników z przystanków (zatok) autobusowych na drogach wojewódzkich

Podstawy prawne:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc wydaje warunki korzystania z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez ZDP na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

Złożenie wniosku

W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków (zatok) autobusowych należy  przedłożyć 30 dni przed rozpoczęciem wykonywania regularnych przewozów do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc następujące dokumenty:

  • wniosek;
  • rozkład jazdy;
  • mapkę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy winien uwzględniać wyłącznie przystanki komunikacyjne ujęte:

  • w uchwale nr XX/104/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 1038 z dnia 3 marca 2016 r.),
  • w uchwale nr XXIX/158/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4274 z dnia 9 listopada 2016 r.),
  • w uchwale nr XXXII/176/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 172 z dnia 9 stycznia 2017 r.),
  • w uchwale nr XLI/228/2017 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4002 z dnia 10 października 2017 r.).

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz wykaz przystanków komunikacyjnych określone są w/w uchwale.

Rozkład jazdy:

Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, mają obowiązek przekazać rozkłady jazdy zarządzającemu przystankami, celem jej zamieszczenia na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy (zgodnie z § 11 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 202 z późn. zm.)).

Rozkłady jazdy winne być przekazane zarządzającemu przystankami nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania regularnych przewozów.

Brak rozkładów jazdy umieszczonych na przystankach będzie skutkował cofnięciem zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych z uwagi na nie stosowanie się do zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

O terminie umieszczenia rozkładów jazdy należy powiadomić ZDW w Olsztynie oddzielnym pismem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o korzystanie z przystanków należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce.

 

Wnioski do pobrania