PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Podstawą prawną związaną z zarządzaniem ruchem i wykonywaniem projektów organizacji ruchu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn.zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu należy składać w minimum trzech egzemplarzach (jeden projekt pozostaje w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, kolejny przekazywany jest do  organu zarządzającego ruchem, trzeci egzemplarz przekazywany jest wnioskodawcy).

Projekt czasowej organizacji należy powinien zawierać:

 • Podstawę opracowania: przepisy prawne, wizja z terenie, decyzje, umowy.
 • Opis techniczny: charakterystyka drogi i ruchu drogowego, dokładna lokalizacja miejsca robót, opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu, przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia poprzedniego stanu organizacji ruchu.
 • Kartę uzgodnień z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebną do wpisywania wszelkich uzgodnień oraz opinii Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
 • Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 • Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) z lokalizacją istniejących, projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz z parametrami geometrii drogi.
 • W przypadku projektów zawierających sygnalizację świetlną: program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi.
 • Wykaz zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania.

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień w tym opinii Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach i zarządcy drogi projekt należy złożyć do zatwierdzenia do organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych tj. Starosty Powiatu Bartoszyckiego.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego: opis techniczny z charakterystyką robót, powtarzalny schemat umieszczenia znaków na drodze, sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających i wykonywujących roboty, w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi – w tym przypadku nie wymagana jest opinia Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Podstawą prawną związaną z zarządzaniem ruchem i wykonywaniem projektów organizacji ruchu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn.zm.).

Projekty stałej organizacji ruchu należy składać w minimum trzech egzemplarzach jeden projekt pozostaje w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, kolejny przekazywany jest do  organu zarządzającego ruchem, trzeci egzemplarz przekazywany jest wnioskodawcy), oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie plików *.dwg*.dgn).

Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać:

 • Podstawę opracowania: przepisy prawne, wizja z terenie, decyzje, umowy.
 • Opis techniczny: charakterystyka drogi i ruchu drogowego, dokładna lokalizacja, przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.
 • Kartę uzgodnień z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebną do wpisywania wszelkich uzgodnień oraz opinii Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
 • Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 • Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 w formacie A-3 z lokalizacją istniejących, projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz z parametrami geometrii drogi.
 • W przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną: program sygnalizacji, obliczenia przepustowości drogi, natężenia ruchu istniejące i prognozowane.
 • Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich realizacji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu zawierającego inne zmiany wpływające na ruch drogowy.
 • Wykaz zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania.

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień w tym opinii Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach i zarządcy drogi projekt należy złożyć do zatwierdzenia do organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych tj. Starosty Powiatu Bartoszyckiego.

 

Wnioski do pobrania