Klauzula informacyjna dla interesantów dotycząca ochrony danych osobowych
 
Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
 
(obowiązuje od 25 maja 2018 r.)
 
Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowa 56a, 11-200 Bartoszyce.
2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, 
z   za  pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(dokumenty elektroniczne doręczane do   Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym).
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych jako zarządcy dróg powiatowych określonych w ustawie z dnia 25 marca 1985r. o drogach
publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) do których w szczególności należą zarządzanie i utrzymywanie dróg publicznych kategorii powiatowej na terenie Powiatu bartoszyckiego, a
także określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych w/w ustawami.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm),
ustawy z dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.) i rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy,   ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) i rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w przepisach rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Zgodnie z art. 15 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania
dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
8. Zgodnie z art. 16 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej/jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, ma prawo Pani/Pan żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
9. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie
przetwarzania danych niezbędnych
a) w związku z prowadzonymi postępowaniami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z
dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.),  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.)
b) do celów archiwalnych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
10. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
11. Zgodnie z art. 21 RODO może Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej/jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).
12. Zgodnie z art. 77 RODO w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.