Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami powiatowymi na terenie Powiatu bartoszyckiego jest Zarząd Powiatu Bartoszyckiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Zatem zgodnie z art. 420  § 1 kodeksu cywilnego zarząd ponosi odpowiedzialność cywilną wobec użytkowników dróg. Jest więc zobowiązany do wypłaty odszkodowania lecz po wykazaniu, kto ponosi winę za szkodę.

W celu uzyskania odszkodowania poszkodowany winien udokumentować daną szkodę. Należy zgłosić szkodę policji, która zobowiązana jest sporządzić notatkę, w której stwierdzi, co było przyczyną wypadku.

Zdarzenia występujące na drogach powiatowych są ubezpieczone przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot.

Zakład ubezpieczeń, po rozpatrzeniu danej szkody podejmuje decyzje odnośnie wypłaty odszkodowania.

Informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach wojewódzkich można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc pod numerem telefonu 89 764 20 02.

Zgłoszenie szkody:

Roszczenie o odszkodowanie musi być pisemne.

Szkodę można zgłosić:

 • Drogą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny):

Wysyłając wypełniony dostępny na stronie internetowej formularz „ZGŁOSZENIA SZKODY” pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Pisemnie:

Drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z załącznikami na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Dabrowa 56A; 11-200 Bartoszyce

Zgłoszenie szkody można również złożyć osobiście w sekretariacie urzędu pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Dabrowa 56A; 11-200 Bartoszyce

Zgłoszenie szkody powinno zawierać:

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
 • miejsce oraz datę powstania szkody (wg kilometraż i strony drogi),
 • szkic z miejsca zdarzenia,
 • dane teleadresowe świadków,
 • kserokopię prawa jazdy z zasłoniętym zdjęciem,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (aparat z datownikiem).

Etapy załatwienia sprawy

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, że początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia na druku zgłoszenia szkody złożonego osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa).

Bezpośrednio po zgłoszeniu ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc przekazuje dokumentację od Poszkodowanego do firmy ubezpieczeniowej. W wypadku wystąpienia niezgodności w zgłoszeniu Ubezpieczyciel wzywa Poszkodowanego do uzupełnienia lub korekty informacji.

Kolejnym etapem jest rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku.

Następnie Ubezpieczyciel przekazuje do wnioskodawcy (w formie pisemnej drogą pocztową) decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Ponadto informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ochrona danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 764 20 02, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do kontaktów związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach likwidacji szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione na podstawie przepisów prawa:

 • brokerowi ubezpieczeniowemu Supra Broker S.A. ul. Aleja Śląska 1, Budynek S 1-2 piętro 3, 54-118 Wrocław,
 • ubezpieczycielom (w zależności od daty zdarzenia)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w tym wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zadań zarządcy drogi oraz rozpatrzenia Pani/Pana wniosku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wnioski do pobrania