Informacje ogólne

Postawy prawne:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XVI/75/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Bartoszyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2019r., poz. 5442),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm .),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm .),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r. poz. 735),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm .),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm .),
 • Ustawa z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm .), 

Rozpatrzenie sprawy:

Odpowiedź następuje w formie pisma lub decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa), jednakże zarządca dróg powiatowych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Dokument może być odebrany w następującej formie:

 • osobiście w siedzibie urzędu,
 • poprzez pocztę tradycyjną
 • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kajki 10/12 w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Uwagi:

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w decyzji lub o powierzchni większej niż określona w decyzji zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

Za okres końcowy zajęcia, uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Zarządca drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.

Opłaty skarbowe

 • Wydawanie zezwoleń i dokumentów w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm .).
 • Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu  podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł według stawki określonej w części III ust. 44 kol. 2 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Kwotę 82,00 zł. za zezwolenie na lokalizację lub przebudowę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Bartoszycach na nr rachunku: 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659 lub gotówką w kasie UM Bartoszyce.

Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o uzyskanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę zjazdu.

 • Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł. według stawki określonej w części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Kwotę 17,00 zł za pełnomocnictwo należy dokonać bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Bartoszycach na nr rachunku  61 1160 2202 0000 0000 6190 9956 lub gotówką w kasie UG Bartoszyce.

Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłaty skarbowej należy dołączyć do pełnomocnictwa przy wniosku składanym do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.

 • Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Kary

Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalonej na postawie art. 40 ust. 4-6 w/w ustawy oraz podanych w Uchwale Nr XVI/75/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Bartoszyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2019r., poz. 5442).

 

Wnioski do pobrania