Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc został utworzony na mocy Uchwały Nr III/14/99 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Zarząd Dróg Powiatowych.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc wykonuje swoje obowiązki z upoważnienia i w imieniu Zarządu Powiatu Bartoszyckiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc realizuje zadania na sieci dróg powiatowych na terenie:

gminy Bartoszyce

miasta i gminy Bisztynek

miasta Górowo Iławeckie

gminy Górowo Iławeckie

miasta i gminy Sępopol

Do zakresu działania ZDP należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnienie funkcji inwestora;
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów;
 10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 13. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 15. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 16. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.