W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 31.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Bartoszyckim a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim  została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km”.

Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 7 386 392,65 zł z czego:

  • 3 693 196,32 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa
  • 3 693 196, 33 zł stanowi wkład własny Powiatu Bartoszyckiego

Realizacja zadania przewidziana jest do 31.12.2021 r.

Do końca sierpnia br. zostanie ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Jednostką realizującą przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.

Aktualizacja informacji:

W dniu 14.09.2020 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację inwestycji pn. „Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km”.

Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 12.10.2020 r. Podmiotem realizującym inwestycję jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wartość robót budowlanych wynosi 5 498 418,21 zł.

Ogólna wartość inwestycji wynosi 5 567 372,01 zł z czego:

  • 2 783 686,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa
  • 2 783 686,01 zł stanowi wkład własny Powiatu Bartoszyckiego

Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest do 29.10.2021 r.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 23.10.2020 r.

,

 

W msc. Wojtkowo trwają prace związane z budową chodników i zatok autobusowych