Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami powiatowymi na terenie Powiatu bartoszyckiego jest Zarząd Powiatu Bartoszyckiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Zatem zgodnie z art. 420  § 1 kodeksu cywilnego zarząd ponosi odpowiedzialność cywilną wobec użytkowników dróg. Jest więc zobowiązany do wypłaty odszkodowania lecz po wykazaniu, kto ponosi winę za szkodę.

W celu uzyskania odszkodowania poszkodowany winien udokumentować daną szkodę. Należy zgłosić szkodę policji, która zobowiązana jest sporządzić notatkę, w której stwierdzi, co było przyczyną wypadku.

Zdarzenia występujące na drogach powiatowych są ubezpieczone przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot.

Zakład ubezpieczeń, po rozpatrzeniu danej szkody podejmuje decyzje odnośnie wypłaty odszkodowania.

Informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach wojewódzkich można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc pod numerem telefonu 89 764 20 02.

Zgłoszenie szkody:

Roszczenie o odszkodowanie musi być pisemne.

Szkodę można zgłosić:

 • Drogą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny):

Wysyłając wypełniony dostępny na stronie internetowej formularz „ZGŁOSZENIA SZKODY” pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Pisemnie:

Drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z załącznikami na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Dabrowa 56A; 11-200 Bartoszyce

Zgłoszenie szkody można również złożyć osobiście w sekretariacie urzędu pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Dabrowa 56A; 11-200 Bartoszyce

Zgłoszenie szkody powinno zawierać:

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
 • miejsce oraz datę powstania szkody (wg kilometraż i strony drogi),
 • szkic z miejsca zdarzenia,
 • dane teleadresowe świadków,
 • kserokopię prawa jazdy z zasłoniętym zdjęciem,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (aparat z datownikiem).

Etapy załatwienia sprawy

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, że początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia na druku zgłoszenia szkody złożonego osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa).

Bezpośrednio po zgłoszeniu ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc przekazuje dokumentację od Poszkodowanego do firmy ubezpieczeniowej. W wypadku wystąpienia niezgodności w zgłoszeniu Ubezpieczyciel wzywa Poszkodowanego do uzupełnienia lub korekty informacji.

Kolejnym etapem jest rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku.

Następnie Ubezpieczyciel przekazuje do wnioskodawcy (w formie pisemnej drogą pocztową) decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Ponadto informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ochrona danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 764 20 02, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do kontaktów związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach likwidacji szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione na podstawie przepisów prawa:

 • brokerowi ubezpieczeniowemu Supra Broker S.A. ul. Aleja Śląska 1, Budynek S 1-2 piętro 3, 54-118 Wrocław,
 • ubezpieczycielom (w zależności od daty zdarzenia)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w tym wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zadań zarządcy drogi oraz rozpatrzenia Pani/Pana wniosku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wnioski do pobrania

 

Korzystanie przez przewoźników z przystanków (zatok) autobusowych na drogach wojewódzkich

Podstawy prawne:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc wydaje warunki korzystania z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez ZDP na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

Złożenie wniosku

W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków (zatok) autobusowych należy  przedłożyć 30 dni przed rozpoczęciem wykonywania regularnych przewozów do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc następujące dokumenty:

 • wniosek;
 • rozkład jazdy;
 • mapkę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy winien uwzględniać wyłącznie przystanki komunikacyjne ujęte:

 • w uchwale nr XX/104/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 1038 z dnia 3 marca 2016 r.),
 • w uchwale nr XXIX/158/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4274 z dnia 9 listopada 2016 r.),
 • w uchwale nr XXXII/176/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 172 z dnia 9 stycznia 2017 r.),
 • w uchwale nr XLI/228/2017 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4002 z dnia 10 października 2017 r.).

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz wykaz przystanków komunikacyjnych określone są w/w uchwale.

Rozkład jazdy:

Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, mają obowiązek przekazać rozkłady jazdy zarządzającemu przystankami, celem jej zamieszczenia na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy (zgodnie z § 11 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 202 z późn. zm.)).

Rozkłady jazdy winne być przekazane zarządzającemu przystankami nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania regularnych przewozów.

Brak rozkładów jazdy umieszczonych na przystankach będzie skutkował cofnięciem zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych z uwagi na nie stosowanie się do zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

O terminie umieszczenia rozkładów jazdy należy powiadomić ZDW w Olsztynie oddzielnym pismem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o korzystanie z przystanków należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce.

 

Wnioski do pobrania

Procedura o wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny

Postawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm .),
 • Ustawa z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm .), 

Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm .) zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Rozpatrzenie sprawy:

Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny (przemarsze, rajdy, biegi itp.) na drogach powiatowych i gminnych należy złożyć do  organu zarządzającego ruchem na tych drogach, którym jest w przypadku Powiatu Bartoszyckiego Starosta Bartoszycki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny powinien zawierać:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych gmin, powiatów lub województw;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych gmin, powiatów, województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości, gminy, powiaty i granice województw;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 Ustawy o ruchu drogowym
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;
 • Projekt Organizacji Ruchu (w przypadku wprowadzenia zmian do Stałej Organizacji Ruchu);
 • uzgodniony przebieg trasy z organami zarządzającymi ruchem (innymi zarządcami).

Opłaty:

48 zł – za wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na podstawie przepisów  o ruchu drogowym zgodnie z częścią III ust. 13 kol. 2 pkt. 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta w Bartoszycach na nr rachunku: 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659 lub gotówką w kasie UM Bartoszyce.

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy określić z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata.

Zwalnia się od opłaty skarbowej :

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem  rozpoczęciem imprezy do :

Starosty Bartoszyckiego – organ wydający zezwolenie

Komendanta Wojewódzkiego Policji - właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcie imprezy;   

Komendanta Oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej;

Komendanta Jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek  organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Wydanie zezwolenia i odmowa:

Zezwolenie lub odmowę zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) wydaje się co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia

Organami właściwymi do wydawania zezwoleń są:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych – z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Marszałek województwa – dla dróg wojewódzkich – z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Starosta – dla dróg powiatowych i gminnych – z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, przy czym drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.

Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):

 • zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 • uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania (podstawa: art. 65c ustawy):

 • jeżeli organizator nie spełnia podanych w dalszej części warunków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy;

jeżeli pomimo spełnienia ww. warunków:

 • istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,
 • impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

Jednocześnie organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie (podstawa: art. 65d ustawy), gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mogą być również przerwane w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (podstawa art. 65g praw o ruchu drogowym). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego Oczywiście w przypadku braku zezwolenia impreza jest również przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego (podstawa: art. 65f ustawy).

Decyzji cofającej zezwolenie nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kajki 10/12 w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:

w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Przepisy nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.) organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.