Zadanie to obejmuje przebudowę drogi o długości 0,959 km w msc. Grzęda. W ramach niniejszej inwestycji będzie wykonane m.in.:

  • wzmocnienie konstrukcji jezdni,
  • nową nawierzchnię bitumiczną,
  • chodnik w msc. Grzęda,
  • wymianę przepustów pod koroną drogi,
  • odnowę rowów przydrożnych,
  • oznakowanie pionowe,
  • oznakowanie poziome,
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu publicznego jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński

Koszty poniesione w roku 2019 na realizację zadania wyniosły 148 741,44 zł. brutto.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 2 006 975,77 zł.

Zadanie to jest współfinansowane z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 003 487 zł.

Termin zakończenia robót ustala się do dnia 31.08.2020r.